Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. JeMar: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Geerlanden 17, 9407PM te Assen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 78219787.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie JeMar een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijkpersoon, niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen:JeMar en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan JeMar zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten.
 6. Producten:de in het kader van de Overeenkomst door JeMar aan de Klant te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, al dan niet volgens specificaties van de Klant vervaardigde houtenpicknicktafels, tuinsets, bloembakken en accessoires.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van JeMar en iedere Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in  deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken ,zoals middels de door de Klant aanvaarde offerte van JeMar. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elke offerte van JeMar is vrijblijvend. JeMar kan zijn offerte tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen.
 2. Indien een offerte van JeMar is gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens, staat de Klant in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. JeMar is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in een offerte van JeMar, binden JeMar niet.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de offerte van JeMar, op de eventueel door JeMar aangewezen wijze, door de Klant is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod in de offerte van JeMar, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JeMar anders aangeeft.
 5. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De Klant dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door JeMar aangewezen wijze, aan JeMar te verstrekken. De Klant staat in voor de juistheid van alle door hem aan JeMar verstrekte informatie. Voorts dient de Klant JeMar steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN

 1. JeMar spant zich in de eventuele uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Klant heeft verbonden, na te komen. Echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van JeMar treedt niet eerder in dan nadat de Klant JeMar Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en JeMar na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van JeMar biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | TOLERANTIES

In de offerte, de Overeenkomst als zodanig of op welke andere wijze dan ook door JeMar vermelde en/of weergegeven eigenschappen van de te leveren Producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de geleverde Producten welke de Klant redelijkerwijs behoort te dulden alsook welke inherent zijn aan houtmateriaal of de verwerking daarvan, zoals geringe afwijkingen in afmetingen, kleuren en afwerking, zoals scheuren in hout, de aanwezigheid van splinters, hars en het niet loodrecht staan van planken. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de Klant geen grond zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Levering van de Producten geschiedt door bezorging daar van op het overeengekomen afleveradres van de Klant.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van JeMar in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en bezorgkosten te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is JeMar, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en bezorgkosten.
 5. Indien JeMar bij toepassing van lid 4 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Klant zijn afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Klant indien opslag op locatie van JeMar geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door JeMar vastgesteld.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK, KLACHTEN, GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De Klant dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of het geleverde vrij is van ten tijde van de levering zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Van ten tijde van de levering zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dient de Klant onverwijld mededeling te doen aan JeMar.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij JeMar te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij JeMar is geklaagd.
 4. Indien de Klant niet tijdig overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor JeMar uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan JeMar bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 6. De Klant maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie, met dien verstande dat dit niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens JeMar kunnen doen gelden (conformiteit).
 7. Gebruikssporen en verkleuringen ten gevolge van inwerking van licht is geen geldige grond voor een beroep op garantie of non-conformiteit. Dit geldt eveneens voor verkleuring van hout, het ‘werken’ van hout en de toleranties als bedoeld in artikel 6.
 8. Eventueel toepasselijke garantie (waaronder een aanspraak op basis van non-conformiteit mede begrepen) vervalt indien een gebrek van het geleverde het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan JeMar toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften dan wel overige aanwijzingen van JeMar, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van JeMar zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. JeMar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop JeMar geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen, slechte weersomstandigheden, personeelstekort, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging en defecten van gereedschappen en hulpmiddelen.
 2. IndienenvoorzoverdeovermachtsituatiedenakomingvandeOvereenkomstblijvendonmogelijkmaaktoflanger dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. IndienJeMarbijhetintredenvandeovermachtsituatiereedsgedeeltelijkaanzijnverplichtingenheeftvoldaan,of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is JeMar gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. JeMar is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst JeMar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door JeMar in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is JeMar gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door JeMar uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

4. De Klant is verplicht de schade die JeMar ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

5. Indien JeMar de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, BEZORGKOSTEN EN BETALINGEN

1. De bezorgkosten te bedrage van €0,10 per gereden kilometer over zowel de heen-als terug rit komen aanvullend voor rekening van de Klant. Een offerte gericht aan de Consument vermeldt naast de koopprijs eveneens het vorenbedoelde kilometertarief.

2. Alle door JeMar vermelde en door de Klant verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een offerte gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.

3. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de feiten en omstandigheden die JeMar bekend waren op het moment dat JeMar deze prijs aan de Klant heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van stijgende inkoopprijzen, is JeMar gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en JeMar alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van een stijging van de btw.

4. Betalingen dienen tegeschieden op de daar toe door JeMar aangewezen wijze en tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, bij aflevering van het Product. In geval van betaling middels overboeking na aflevering van het Product, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5. JeMar is gerechtigd om de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend pere-mail aan hem beschikbaar testellen. 6. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan

beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het

verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant handelt in hoedanigheid van Consument.

8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID

1. Behoudens de nakoming van zijn eventuele (garantie)verplichtingen uit hoofde van artikel 8, is JeMar na de levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.

2. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Klant verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan JeMar kan worden toegerekend.

3. JeMar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en personen- en letselschade.

4. Mocht JeMar ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft JeMar te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient JeMar hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van JeMar ter zake vervalt.

5. De aansprakelijkheid van JeMar is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van JeMar betrekking heeft. In geval herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van JeMar beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van JeMar betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van JeMar nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door JeMar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van JeMar dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

6. In geval van een consumentenkoop strekkende beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens JeMar bedraagt 12maanden na ontstaan van die vordering. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De Producten blijven eigendom van JeMar totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendoms voorbehoud rust te verkopen ,te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht JeMar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan JeMar of de door JeMar aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. JeMar is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 5. Als de Klant, nadat de Producten door JeMar aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan ,herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. JeMar behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de door hem vervaardigde Producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door hem vervaardigde tekeningen en schetsen. Het is de Klant verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of te (doen) verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken, anders dan uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit.

2. Een aan de Klant toerekenbare schending van de intellectuele eigendomsrechten van JeMar, geeft JeMar het recht om onmiddellijke ongedaan making van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Noord-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van JeMar een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Klant een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat JeMar Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.